Kasutades meie teenust, nõustute kasutus- ning andmekaitsetingimuste ning küpsiste kasutamise reeglitega. Küpsiste kasutamise kohta võite rohkem lugeda siit. Nõustun

Kasutustingimused

1.1 Üldiselt

Käesolev dokument kehtestab VirtuaalJuristi - õigusandmeandmebaasi ("VirtuaalJurist") kasutamise tingimused. VirtuaalJurist sisaldab tasuta artiklite andmebaasi ja tasulist dokumendivormide andmebaasi aastase litsentsitasu eest. Registreerudes VirtuaalJuristeri kasutajaks, nõustub kasutaja olema seotud käesolevate tingimustega ja neid järgima.

1.2 Kasutustingimuse muutmine

Fondial on õigus käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Fondia teavitab kasutajaid kõikidest olulistest muudatustest Fondia veebilehe või teenuse kaudu ja/või e-posti teel. Muudatused jõustuvad Fondia poolt määratud ajal. Kui kasutaja jätkab VirtuaalJuristi kasutamist pärast kasutustingimuste muutmist, loetakse et ta on muudetud kasutustingimustega nõustunud ja need muutuvad tema jaoks siduvaks.

1.3 Süsteeminõuded

VirtuaalJuristi kasutamine nõuab internetiühendust ning veebibrauserit (Fondia soovitab kasutada kõige uuemat versiooni). Kasutaja vastutab ainuisikuliselt VirtuaalJurist teenuse kasutamiseks vajaminevate seadmete, tarkvara ja ühenduste ning muude vajalike tehniliste seadmete hankimise, hooldamise ja nendega seotud kulude eest.

1.4 Kasutajanimed

VirtuaalJuristi kasutamine eeldab kasutajanime (kasutaja e-posti aadress) ning parooli (saadetakse sõnumiga kasutaja telefoninumbrile kasutajakonto registreerimisel) olemasolu. Kasutajanimi ja parool on isiklikud ja peavad olema hoolikalt hoitud. Kasutaja tagab, et tema poolt VirtuaalJuristiga registreerumisel esitatud isikuandmed on õiged.

1.5 Kasutajaõiguste ja autoriõiguste ulatus

Fondia annab kasutajale piiratud õiguse kasutada teenust vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Kasutusõigus jõustub hetkest, mil Fondia on edastanud kasutajale VirtuaalJuristeri kasutamiseks nõutava kasutajanime ja parooli. Dokumendivormide tasulisele andmebaasile juurdepääsu saamise täiendavaks tingimuseks on registreerimisel ettenähtud litsensitasu maksmine.

VirtuaalJuristi artiklite andmebaasi kasutamise õigus on tähtajatu. Litsensitasu tuleb maksta ühekordse tasuna kord aastas 12-kuulise perioodi eest (”Tellimuse periood”) ette. Kasutajal on õigus lõpetada dokumendivormide andmebaasi kasutamise litsents teavitades Fondiat sellest vähemalt kaks (2) kuud enne Tellimuse perioodi lõppemist ette.

Kasutaja kohustub kasutama VirtuaalJuristit oma arvutiga järgides käesolevaid kasutustingimusi. Kasutajal on õigus tsiteerida artiklite tekste ning tsitaate enda loodud tekstides lähtudes heast tavast ja tulenevalt kasutamise eesmärgist vajaminevas ulatuses. Tsiteerides on kasutaja kohustatud mainima Fondia VirtuaalJuristit kui algallikat. Kasutajal on õigus printida, kopeerida ja avalikustada eelmainitud VirtuaalJuristist laenatud tsitaate kui osa kasutaja poolt koostatud materjalist. VirtuaalJuristis sisalduvaid Word- formaadis dokumentide vorme võib kasutada kasutaja enda dokumentide põhjadena. Kasutajal ei ole õigust kopeerida VirtuaalJuristis sisalduvat materjali suuremas mahus kui käesolevas punktis sätestatud. Kasutajale antud litsensi alusel ei ole kasutajal õigust kopeerida VirtuaalJuristis sisalduvat andmebaasi. Samuti ei ole kasutajal õigust VirtuaalJuristist koguda ja kopeerida osi selleks et luua oma enda teenust/materjalide andmebaasi.

VirtuaalJurist tervikuna, selles sisalduvad materjalid ja arvutiprogrammid on vastavalt Soome autoriõigusseaduse paragrahvile 1 autoriõigustega kaitstud teosed, mille autoriõigused kuuluvad vastavatele autoritele ja Fondiale. VirtuaalJuristis sisalduvat andmebaasi ja materjale ja/või andmeid ei tohi kopeerida, avaldada, kaubanduslikel eesmärkidel ära kasutada või kasutada muul viisil, mis ei ole kooskõlas käesolevate kasutustingimustega ilma Fondia sellekohase selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. VirtuaalJuristis sisalduvat materjali võib avaldada kolmandatele isikutele vaid kooskõlas käesolevate kasutustingimustega.

Juhul, kui Fondial on mõistlikult alust arvata, et kasutaja ei ole käesolevaid kasutustingimusi järginud, on Fondial õigus eemaldada kasutaja kasutajanimi või kasutada muid vahendeid, et ära hoida kasutustingimuste rikkumine. Sellisel juhul ei ole kasutajal õigust nõuda hüvitist või makstud litsentsitasu tagastust (VirtuaalJuristi dokumentide andmebaasi kasutuse korral). Fondial on õigus tühistada iga kasutajanimi, millega ei ole tasuta artiklite andmebaasi kasutatud vähemalt 12 kuu jooksul. Fondia teavitab kasutajat enne tema kasutajanime sulgemist sellest. Fondial on õigus kasutaja ettevõtte nõudel sulgeda tema ettevõttega seotud tasulise dokumentide andmebaasi kasutava isiku kasutajakonto.

1.6 Omand

VirtuaalJurist ja selle sisu omandiõigus kuulub Fondiale.

1.7 Vastutuse piiramine

Fondia uuendab VirtuaalJuristi sisu vastavalt vajadusele ja püüab hoida VirtuaalJuristi andmeid võimalikult ajakohastena. Küll aga ei garanteeri Fondia VirtuaalJuristi sisu täpsust või seda, et VirtuaalJurist sisaldab täielikke andmeid antud teema kohta. Fondia ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tekkida kasutajale seoses VirtuaalJuristi kasutamisega või VirtuaalJuristi teatud eesmärgil rakendatavuse või sobivusega. Fondia püüab oma parimate võimete kohaselt tagada, et VirtuaalJurist oleks ligipääsetav, kuid ei vastuta VirtuaalJuristi teenuse võimalike katkestuste eest nt. hooldustööde, tehnilised probleemide või muude sarnaste põhjuste tõttu ning ei vastuta kahjude eest, mis võivad olla põhjustatud VirtuaalJuristi toimimisest või mittetoimimisest. Fondia ei vastuta ka VirtuaalJuristis sisalduvate kolmandate isikute veebisaitide viidete või linkide kaudu nimetatud saitidele juurdepääsetavuse või neis sisalduvate juhiste või muu sisu eest. Fondia koguvastutus mistahes kahjude eest on alati piiratud summaga, mis vastab VirtuaalJuristi dokumendivormide andmebaasi litsensitasule ühe aasta eest.